DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 08.02.2021 10:15:50 

Znalec v odbore Doprava cestná

Meranie hluku v PP a ŽP

            Ponúkame certifikované meranie hluku v pracovnom a životnom   prostredí a  spracovanie hlukových štúdií. Čím ďalej, tým viac žiadaná   služba v súvislosti  so  sprísňujúcimi sa enviromentálnymi a zdravotnými   legislatívnymi  predpismi. Meranie  je prevádzané certifikovaným   vybavením NORSONIC,  Bruel & Kjaer a Microtech  Gefel.

     E...tu budete presmerovaný priamo na stránku merania hluku.

Objektivizáciu a hodnotenie hluku zabezpečujeme v zmysle zákona NR SR 355/2007 Z.z. a vyhlášky MZ SR 549/2007 Z.z. a zmene a doplnení niektorých predpisov (Vyhl. 237/2009) a vyhlášky MZSR č. 115/2006 Z.z. . Objektivizáciu hluku vykonávame určenými meradlami podľa § 8 ods. 2 zákona č. 142/ 2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov. 
Sme držiteľmi osvedčenia pre činnosti EIA vzmysle zákona MŽP SR č. 24/2006 Z.z. v oblasti hluk, vibrácie a ochrana zdravia obyvateľstva. Na meranie sa používa zvukomerná technika značky Norsonic v triede presnosti 1 (0) podľa STN IEC 60651 a 60804 ( váhové a frekvenčné filtre spĺňajú požiadavky IEC 60651 a IEC 61260 ) a meracie mikrofóny a príslušenstvo Bruel & Kjaer a Microtech Gefel.