DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 08.02.2021 10:15:50 

Znalec v odbore Doprava cestná

Znalecké úkony

        Pre právnické a fyzické osoby a pre orgány štátnej správy ponúkam nasledovné služby:

  • stanovenie hodnoty cestných vozidiel v zmysle Vyhlášky MSSR č. 492/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
  • obhliadky poškodených vozidiel, vyčíslenie nákladov na opravu, stanovenie výšky skutočnej škody na vozidle, posúdenie správnosti vyčíslenia skutočnej škody poisťovacími spoločnosťami vo vzťahu k povinnému zmluvnému poisteniu vozidla. 
Pozn. znalca : Pri stanovení skutočnej škody na vozidle prichádza k mnoho rozporuplným konaniam v príčinnej súvislosti s finančným plnením poisťovní z povinného zmluvného poistenia. Poisťovne vyplácajú skutočnú škodu na základe výkladu § 443 Zákona 40 / 1964 Zb. v znení neskorších predpisov ( Občiansky zákonník ), ktorý definuje : "Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny v čase poškodenia" . V predmetnom zákone je však aj § 442 čl. 1 a 3 , ktorý definuje : "Uhrádza sa skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo." "Škoda sa uhrádza v peniazoch; ak však o to poškodený požiada a je to účelné, uhrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu."  Je zrejmé, že v zmysle citácií predmetného zákona bude relevantný výpočet skutočnej škody zahŕňať náklady na opravu vozidla + súvisiace položky s prihliadnutím na celkové zhodnotenie, či znehodnotenie vozidla po oprave. Takýto výpočet sa môže od plnenia poisťovne, ktorá pri výpočte zohľadňuje amortizáciu vozidla / napr. výpočet softvérovým vybavením ABACUS / značne líšiť.
  • posúdenie príčinných súvislostí vzniku poškodení na cestnom vozidle počas prevádzky motorového vozidla, prípadne posúdenie poškodení po oprave vozidla v reklamačnom konaní.
  • znalecké posudky a odborné posúdenia vo veci korešpondencie poškodení vozidla s uvádzaným priebehom nehodového deja.
  • definícia a simulácia možného priebehu nehodového deja na základe poškodení vozidiel a zanechaných stôp na mieste nehodového deja za použitia sofistikovaných výpočtových metód a softvérových produktov.
  • konzultácie a poradenstvo v oblasti technického stavu cestných vozidiel, v oblasti servisných úkonov, relevantného použitia a kvality náhradných dielov, diagnostiky vozidiel.

Znalecký posudok pri právnych úkonok pre právnícké a fyzické osoby: